A. Inlyftning, 10 min

1 Power snatch
1 Hang Power snatch
1 OH squat
5 set bygg vikt, fokus bli varm (40-60%)

B. Lyftdel, TC 22 min
5 Power snatch 70%
5 Squat snatch samma vikt som ovan
4 Power Snatch 80%
4 Squat snatch Samma vikt
3 Power snatch 85%
3 Squat snatch samma vikt som ovan

C. Metcon
E3M15 (5 rounds)
5 Snatch pull (heaviest weight)
5 Snatch grip DL
5 Burpees
5 HSPU
200 m Run